Điều khiển nguồn

Bộ 4 relay wifi

Điều khiển nguồn

Bộ 8 relay wifi

Điều khiển máy lạnh

Bộ điều khiển máy lạnh

Điều khiển cửa

Bộ kích remote lora

Điều khiển cửa

Bộ kích remote wifi

Thiết bị khác

Loa Google Home Mini

Điều khiển nguồn

Ổ cắm thông minh lora

Điều khiển nguồn

Ổ cắm wifi