App Ora Control

• Ứng dụng điện thoại khi sử dụng hệ thống nhà thông minh Ora.

• Dòng sản phẩm: Ora Control

• Nhóm tính năng: Trung tâm

• Thương hiệu: Ora