• Thời gian bảo hành: phụ thuộc từng sản phẩm, cụ thể do 2 bên thỏa thuân khi giao dịch và đảm bảo quy định pháp luật
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết. Có thể thực hiện bất kỳ hư hỏng phần cứng trong vòng 2 năm bảo hành.
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.