• Thời gian bảo hành: phụ thuộc từng sản phẩm, cụ thể do 2 bên thỏa thuân khi giao dịch và đảm bảo quy định pháp luật
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết. Có thể thực hiện bất kỳ hư hỏng phần cứng trong vòng thời hạn bảo hành của mỗi dòng sản phẩm.
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.