Thực hiện 01 đổi 01 cho bất kỳ hư hỏng phần cứng. Ngoài ra đối với các sản phẩm khác sẽ phụ thuộc vào tính năng sản phẩm để 02 bên thỏa thuận  khi ký kết hợp đồng.